۴۸ ساعت اول

The First 48 - 48 ساعت اول

۴۸ ساعت اول مستند ساخت آمریکاست که در شهر وریوس فیلم برداری شده است.

این برنامه در مورد قتل‌های جنایی است،در هنگام تحقیق ۴۸ ساعت اول مورد تمرکز و توجه است.

در هر قسمت شاهد یک قتل و یا چندین قتل در شهرهای مختلف خواهیم بود.

کارآگاه‌ها با استفاده از راه‌های حقوقی مظنونین را شناسایی و بازجویی میکنند.

بررسی‌ بعضی‌ از جنایات ۴۸ ساعت تمام میشود اما در بعضی‌ موارد روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و یا یک سال پس از ۴۸ ساعت اول ادامه می‌یابد.

این برنامه در مورد قتل‌های جنایی است،در هنگام تحقیق ۴۸ ساعت اول مورد تمرکز و توجه است.

در هر قسمت شاهد یک قتل و یا چندین قتل در شهرهای مختلف خواهیم بود.

کارآگاه‌ها با استفاده از راه‌های حقوقی مظنونین را شناسایی و بازجویی میکنند.

بر رسی‌ بعضی‌ از جنایت ۴۸ ساعت تمام میشود اما در بعضی‌ موارد روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و یا یک سال پس از ۴۸ ساعت اول ادامه می‌یابد.

Tags:

یک دیدگاه

دیگر برنامه ها