ضیافت در طبیعت

1

برنامه ضیافت در طبیعت آغاز جنبشی است که توسط نویسندگان ، محققان ومتخصصین تغذیه ساخته شده و هدف آن ایجاد اگاهی در مورد ارزش و کیفیت مواد غذایی است که از مزارع و به صورت طبیعی و غیر صنعتی تولید و تهیه میشوند . درهر قسمت ضیافتی در منطقه ایی با مزارع و مراتع محلی برگزار میشود و کلیه مواد غذایی برای طبخ از همان مزارع تهیه میشود . در نهایت تمامی افراد دست اندرکاردر این مزارع و همینطور ساکنین منطقه به ضیافت دعوت شده و ضمن آشنایی با مزرعه داران محلی و محصولاتشان به ارزش و کیفیت غذاهای بومی منطقه خود پی میبرند . هر ضیافت شامل مراسم پذیرایی اولیه ، خوردن پیش غذاهای متنوع ، خوراک اصلی و در نهایت دسر میباشد.

یک دیدگاه