رودخانه، شمشیر ۳۰۰۰ ساله را پس داد

sword

یانگ جونشی، پسر یازده ساله  چینی قدیمی ترین شمشیر برنزِ دنیا را پیدا کرد.او این شمشیر را در رودخانه ی جیانگ سو در حالی که مشغول شستن دستهایش بود یافت.

طبق گزارش خبرگزاری دولتی شینهوآ، یانگ پس از بیرون آوردن این شمشیر از رودخانه آن را به خانه برد و کنجاوی مردم محلی را برانگیخت، خانواده ی وی تصمیم گرفت که این شمشیرعتیقه را برای بررسی به مقامات محلی بفرستند.

حتی برخی پیشنهادهای کلانی برای خرید این شمشیر دادند اما جینهای پدر یانگ معتقد بود که فروختن این شمشیر یک اقدام غیرقانونی است.

با توجه به شکل تزئینی این سلاح ۳هزار ساله، کارشناسان معتقدند که این شمشیر نشانگر تمدن چینی ها در آن زمان است، نه حس جنگ طلبی آنان.

پدر یانگ بعد از تحویل این شمشیر به مقامات دولتی، جایزه ویژه ای از آنها دریافت کرد.

Tags:

یک دیدگاه