۵ پیام زبان اشاره شما

bodylanguage

زبان شفاهی، یا همان زبان اشاره برعکس مکالامات شفاهی هیچ حالت رسمی ای ندارد و برخی حرکت ها بر خلاف کوتاه و مختصر بودنشان، قدرت و تاثیر پذیری بالایی دارند که به برخی از آنها در زیر اشاره شده است:

  • ابرو بالا انداختن

ابرو بالا انداختن خیلی سریع رخ می دهد که معمولا از کنترل ما خارج است، زمانی که کسی را می شناسیم و زمانی که به سطح شناسایی فرد می رسیم ابرویمان را سریع بالا می بریم. این بالا بردن ابرو ها گاهی می تواند برای خوش و بش کردن با دیگران هم باشد.

  • اتساع مردمک چشم

یک سری از مطلاعات نشان می دهد که درصد بیشتری از خانم های جذاب، مردمک چشم بزرگتری نسبت به دیگران دارند. علم به تاثیر مردمک چشم در ارتباط داشتن با اطرافیان به دوران مصر باستان باز می گردد که زنانشان شابیزک به چشمان خود می ریختند.

  • شانه بالا انداختن (کاسه ای)

این حرکت زمانی رخ می دهد شانه های خود را به سمت بالا هدایت می کنیم و جایگاه شانه ها چون لبه کاسه قرار می دهیم. این حرکت نشانگر اطلاع قبلی فرد از محیط اطراف خود است، مانند زمانی که ما می گوییم ” من همه چیز اینجا را از قبل می دانم.”

  • لبخند مصنوعی

طی تحقیقاتی توسط پل اکمن و همکارانش، شاخصه هایی بین لبخند مصنوعی و طبیعی وجود دارد، این لبخند ها نشانه احساسات صادقانه، نشاط و شادی است که می تواند خیلی سریع به یک خوشحالی مصنوعی تبدیل شود.که برای تشخیص این دو می توان چشم ها را بهترین میزان حقیقت لبخند قرار داد.

در لبخند مصنوعی معمولا چشم ها بیش از حد معمول کوچک می شوند و باعث چروک خوردن پوست نزدیک به چشم بشود. لبخند های مصنوعی معمولا برای دلجویی و یا برقرار ارتباط با فردی است که مفهومی این چنین دارد که: “من لبخند می زنم اما لذت نمی برم.”

  • انگشت شصت

نشان دادن شصت دست، در موقعیتی که دیگر انگشتان حالت مشت کرده دارند و با پوست کف دست مماس است،  تاییدی بر صحبت و یا اتفاق محیط باشد.

این اشاره تایید و موافقت فرد را به سادگی برای دیگران بازگو و منتقل می کند.

Tags:

یک دیدگاه