سه حرکت فوق العاده، برای پا

legs

اگر می خواهید با تناسب اندام، پاهایی جذاب داشته باشید می توانید این نرمش ۱۵ دقیقه ای را به شکل روزانه انجام دهید و تنها وسیله ای که برای اجرای آن نیاز دارید یک صندلی محکم و تخته ای کوچک است.
حرکت اول :
Beginner Move 1

آماتور
پاهای خود را جلوی پایه های صندلی قرار دهید و زانوی خود را هم زاویه با صندلی خم کنید و بدنتان را در حالتی چون صندلی پشت سرتان در آورید، سپس حرکت اسکات را انجام دهید و باسن خود را سعی کنید بالاتر از سطح صندلی نگهدارید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

Intermediate Move 1
نیمه حرفه ای
یک پای خود را از روی زمین بلند کنید و دو دستتان را کشیده و صاف رو به جلو بگیرید و سپس این حرکت را انجام دهید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

Intermediate Move 1
حرفه ای
حرفه ای ها، می توانند یک پای خود را خم کرده و در حالتی زیگزاگی از ناحیه مچ، زانوی پای دیگر را لمس کرد و این حرکت را انجام داد.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

 

حرکت دوم

Beginner Move 2
آماتور
تخته را روی زمین بگذارید و به یک پای خود را روی آن بگذارید و بالای آن بایستید، سپس دستانتان را روی پهلوهایتان قرار دهید و پای دیگر را سعی کنید در حالت خمیده بالا بکشید. پس از انجام آن، از پای دیگر استفاده نمایید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ تا ۱۵ مرتبه

Intermediate Move 2
نیمه حرفه ای
تخته خود را با صندلی عوض کنید و به جای آن روی صندلی بایستید. این کار به حفظ تمرکز و تعادل شما نیاز دارد.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

Advanced Move 2

حرفه ای
پای غیر تکیه گاهتان را صاف بکشید. سپس پای خود را در حالت لگد (شوت) زدن قرار دهید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

حرکت سوم

Beginner Move 3
آماتور
همانطور که در حالت قبلی ایستاده اید، پای خود را به سمت بیرون باز و بسته کنید و سپس پای خود را تغییر دهید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ تا ۱۵ مرتبه

Intermediate Move 3
نیمه حرفه ای
جلوی صندلی بایستید و در همان حالت یک پای خود را روی آن بگذارید و پای دیگر را روی زمین نگهدارید. سپس از صندلی بعنوان استپ استفاده کنید و پای خود را عوض کنید.
تعداد انجام حرکت: ۱۰ مرتبه

Advanced Move 3
حرفه ای
پاهای خود را بیش از عرض شانه باز کرده و در حالی که کمرتان را خم کرده اید، به سمت چپ و راست بروید و زانوهایتان را به ترتیب خم و صاف کنید.
تعداد انجام حرکت: ۱۵ مرتبه

Tags:

یک دیدگاه