کت و شلوار کیبوردی

Fashionhour_web

لباس عجیب و چشم گیر ساخته شده با هزاران کلید، صفحه کلید کامپیوتر توسط  Jessica Latorre. در این لباس از کیبوردهای بازیافتی استفاده شده است. شاید این کت و شلوار کیبوردی لباس مناسبی برای دفتر کار باشد.

Tags:

یک دیدگاه