اختلال دید رنگ در کودکان بررسی شد !

DrLife_4

محققان اسپانیایی شیوع نسبی، اختلال دید رنگ (CVD) در کودکان پیش‌دبستانی را از ‌نظر نژادی و جنسیتی بررسی کردند.منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیشترین شیوع نسبی اختلال دید رنگ در بین پسران سفید‌پوست غیر‌اسپانیایی و در دختران تمام نژادها گزارش شد. در ‌بین‌ ۵۹۶۰ کودک بین ۳۰ تا ۷۲ ماهه، ۴۱۷۷ نفر از آنها قادر بودند که تست‌های دید رنگی را تکمیل‌ کنند؛ همچنین ۶۳ مورد کور رنگی توتال شناسایی شد.

شیوع نسبی ۱٫۴ درصدی اختلال دید رنگ در پسران سیاه‌پوست، ۶٫۲ درصدی در پسران اسپانیولی، ۱٫۳ درصدی در پسران آسیایی و ۶٫۵ درصدی در پسران سفید‌پوست غیر‌اسپانیایی مشاهده شد. بر اساس این یافته از ۵۹ مورد کور رنگی در پسران، ۱۹ نفر (۳۲ درصد) از نوع خفیف، ۹ نفر (۱۵ درصد) متوسط، ۲۴‌ نفر (۴۱ درصد) شدید و هفت نفر (۱۲ درصد) غیر‌قابل درجه‌بندی بودند. از چهار مورد کور رنگی در دختر‌بچه‌ها، دو نفر خفیف، یک نفر شدید و نفر دیگر غیرقابل درجه‌بندی بودند.

منبع : مجله Eye Net

Tags:

یک دیدگاه