Posts by: admin

با استناد به گفته های کریس آرمسون، مدیر اجرایی پروژه رانندگی اتومبیل خودکار گوگل، این غول اینترنت به تنهایی وارد این پروژه خواهد شد. از زمانی که گوگل وارد بازار تکنولوژی اتومبیل شد، بدنبال …