All posts under: اخبار برتر

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که باکتری‌های موجود در داخل و اطراف بدن، کلید درمان موثر سرطان محسوب می‌شوند.روش‌های مختلفی، از آنتی‌بادی‌ها تا واکسن‌های گوناگون و شکستن کدهای ژنتیکی برای مقابله با سرطان مورد آزمایش …