Tagged: ورزش

چهار جوان شجاع و ماجراجو میخواهند ۲۷ هراز کیلومتر رو بدون کمک رکاب بزنند، آن هم فقط بخاطر هیجان و کمک به محیط زیست چهار جوان که برای حفظ سیاره مان ، در سفری …