Tagged: کودک

با توجه به مطالعات مقدماتی پزشکان محقق دانشگاه کمبریج، مادرانی که به فرزندان خود، شیر داده اند، کمتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند. اثرات بیولوژیکی خاصی در شیر …

در حالی که سازمان بهداشت عمومی روی مزایای بازی های فیزیکی کودکان به عنوان بازی های فعال تمرکز کرده است، تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه مونترال نشان میدهد که بازی کردن نیاز به …